Secret Lapvine Avghad Nahi

Secret Lapvine Avghad Nahi

‘Secret’
Lapavnyat Avghad
Kahich Nahi…
Tumhi Jyanna Te
Sangta, Tyanna Lapavta Yet Nahi,
Ha Tyancha Dosh…