Shabd Banun Pustkanmadhye Bhetu Aapan

Shabd Banun Pustkanmadhye Bhetu Aapan Image

Shabd Banun Pustkanmadhye Bhetu Aapan,
Sugndh Banun Phulanmadhye Bhetu Aapan,
Kadhshil Aathvan Majhi Jevha,
Ashru Banun Dolyanmadhye Bhetu Aapan…