Shabdatun Dukh Vyakt Karta Aale Aste Tar

Shabdatun Dukh Vyakt Karta Aale Aste Tar

Shabdatun Dukh Vyakt Karta Aale Aste Tar,
Ashrunchi Garaj Bhaslich Nasti…
Sarv Kahi Shabdaat Sangta Aale Aste Tar,
Bhavnanchi Kimmatach Urli Nasti…