Shikshak Dinachya Shubechha

Shikshak Dinachya Shubechha

Ghari Mhanayche,
“Shalet Hech Shikavtat Ka?”
Ani Shalet Mhanayche,
“Gharchyanni Hech Shikvale Ka?”
Taripan Shikshak Dinachya …