Shikshak Duniya Badal Sakte Hai

Ek Kitaab, Ek Kalam, Ek Baccha,
Aur Ek Shikshak Duniya Badal Sakte Hai…