Shubh Prabhat.. Shubh Din

Shubh Prabhat.. Shubh Din

Sundar Sakal Ugavali
Ratra Osarali Divas Ujadala,
Tumhala Pahun Surya Sudhha Chamakala,
Chilmil Kirnanni Zade Jhalakali,
Suprabhat Bolayala Sundar Sakal Ugavali…
Shubh Prabhat… Shuha …