Sundar Pahaat

Sundar Pahaat

“Mandiratil Ghantela Aawaaj Naahi,
Joparyant Tumhi Ti Vaajvat Naahi..!
Kavitela Chaal Nahi,
Joparyant Tumhi Ti Gaat Naahi..!
Tyach Pramane Tumchya Bhavnanna Suddha Kimmat Nahi,
Jo Paryant Tumhi Tya Vyakt Karat Naahi…!!
Man Valu Naye, Ashi Shraddha Havi,
Nishta Dhalu Naye, Ashi Bhakti Havi,
Saamarthya Sampu Naye, Ashi Shakti Havi,
Kadhi Visru Naye, Ashi Naati Havi…
Shubh …