Tag: Dheyavar Na Pohchane Hi Shokantika Nahi

Dhyeya Nasne Hich Khari Shokantika

Dheyavar Na Pohchane Hi Shokantika Nahi,
Pohachnyasati Dhyeya Nasne,
Hicha Khari Shokantika…