Tag: Dukh Kavtalat Basu Naka

Dukh Visra Ani Hasat Raha

Dukh Kavtalat Basu Naka, Te Visra Aani Sadaiv Hasat Raha…