Tag: Dukhacha Vichar

Dukhacha Vichar Karu Naka

“Dukhacha Vichar
Karat Basle Ki
Samor Ubhe Aslele
Sukh Pan Dolyanna
Disat Nahi…!