Tag: Dukkhat Devala Aathavnyacha Haq

Devala Aathavnyacha Hakka Tyanach Asto

Dukkhat Devala
Aathavnyacha Hak,
Tyanach Asto.
Jyani Sukhat Tyache..
Aabhar Manlele Astat…