Tag: Ek Bai Dusrya Baila Vicharte

Gahu Kasa Anala

Ek Bai Dusrya Baila Vicharte, Tumhi Gahu Kasa Anala?
2: Pishavitun Anala..
1: Tase Nahi Ho, Konatya Bhavane Anala?
2: Chulat Bhavane Anala…