Tag: Ek Divas Navra Gharat Lightche Kaam Karat Asto

Ek Divas Navra Gharat Lightche Kaam Karat Asto

Ek Divas Navra Gharat Lightche Kaam Karat Asto Image

Ek Divas Navra Gharat Lightche Kaam Karat Asto,
Tevha Tyane Baykola Madtila Bolavle,
Bayko: Kay Aahe?
Navra: Ya 2 Wiranpaiki Ek Jara Dhar,
Bayko: Ha Dharli,
Navra: Kahi Janvale Ka?
Bayko: Nahi,
Navra: Accha, Mhanje Current Dusrya
Wiremadhye Aahe Tar…!