Tag: Ek Koti Rupyancha Hira Andharat Harvala

Ekhadya Goshtiche Khare Mahatwa

Ek Koti Rupyancha Hira Andharat Harvala,
Tyala Shodhnyasathi Pach Rupyanchi Menbatti Upyogi Aali..
Ekhadya Goshtiche Mahatwa Tyachya Kimtivar Naste,
Tar Tichya Yogya Veli Yenarya Upyogavar Aste…!!
Shubh Sakal..!