Tag: Eka Tharavik Vayanantar Tumhala Konihi Vicharat Nahi Ki

Health is Only Wealth Marathi

Eka Tharavik Vayanantar Tumhala Konihi Vicharat Nahi Ki,
Tumchi Property Kiti,
Tumchya Gadya Kiti,
Tumcha Bank Balance Kiti?
Pan Ek Gosht Nakki Vicharli Jate Ki,
Tumchi Tabbet Kashi Aahe?
Mhanun Ji Goshta Vicharli Jate Tyaat Yogya Guntavnuk Kara…!!
Shubh Divas! Health is Only Wealth!