Tag: Ekda Tarun Mulancha Group Dindila Nighto

Ekda Tarun Mulancha Group Dindila Nighto

Ekda Tarun Mulancha Group Dindila Nighto Image

Ekda Tarun Mulancha Group Dindila Nighto,
Guruji Kan Mantra Sangtat…
Rastyat Jar Sundar Mulgi Disli
Tar Fakt !! Hari Om !! Mhanayche…
Mhanje Laksh Vichalit Honar Nahi…
Thode Antar Challyavar Ek Jan
!! Hari Om !! Mhanto..
Lagech Baki Sare Eka Surat Mhantat???
Kuthay Kuthay !!!
Kuthay Kuthay ???