Tag: Eke Divshi Majha Shwaas Band Hoil

Udhya Majhi Aathvan Tula Yeil

Eke Divshi Majha Shwaas Band Hoil,
Nako Vichar Karus Ki Majhe Prem Kami Hoil..
Antar Phakt Evdhe Asel,
Aaj Mi Tujhi Aathvan Kadhat Aahe,
Udya Majhi Aathvan Tula Yeil…