Tag: Ekhadya Vyaktivar

Aakarshan Ki Khare Prem

Ekhadya Vyaktivar
Kahi Kaal Prem Karne He Keval
Aakarshan Aste..
Pan,
Ekach Vyaktibaddal
Kayam Mareparyant Aakarshan Asne
He Khare Prem Aste…