Tag: Ekhi Kshan Nahi Jevha

Ka Tihi Mala Aathvat Asel

Ekhi Kshan Nahi Jevha,
Tichi Aathvan Yet Nasel..
Asa Ektari Kshan Asel,
Jevha Tihi Mala Aathvat Asel?