Tag: Fasaun Prem Kar

Prem Karun Hruday Todu Nakos

Prem Karun Hruday Todu Nakos Image

Fasvun Prem Kar,
Pan Prem Karun Fasavu Nakos,
Vichar Karun Prem Kar,
Pan Prem Karun Vichar Karu Nakos,
Hruday Todun Prem Kar,
Pan Prem Karun Hruday Todu Nakos…