Tag: Gappach Rahavase Vatatay

Tu Sagale Olkhavas

Gappach Rahavase Vatatay,
Tujhyajaval Baslyavar,
Vatate Tu Sagale Olkhavas,
Mi Nusate Haslyavar…