Tag: Garv Karun Kuthlyahi Natyala Todnya Peksha

Mafi Magun Nati Japa

Garv Karun Kuthlyahi Natyala Todnya Peksha,
Mafi Magun Ti Nati Japa,
Karan Vel Aalyavar Paisa Nahi Tar,
Manasach Saath Detat…!