Tag: Hajar Mitra Asnyapeksha Asa Ek Mitra Milva

Asa Ek Mitra Milva

Hajar Mitra Asnyapeksha Asa Ek Mitra Milva,
Jo Hajar Jan Tumchya Virudhha Astana
Tumchya Sobat Asel…