Tag: Halvi Astat Mane

Shabdanni Manse Jodli Jatat

Shabdanni Manse Jodli Jatat GOOD MORNING SMS MARATHI Image

Halvi Astat Mane,
Ji Shabdanni Modali Jatat..
An Shabdach Astat Jadugaar,
Jyanni Manse Jodli Jatat…
Shubh Sakal!