Tag: Haravlelya Vastuhi Sapdu Shaktat

Aayushya Punha Nahi Mansokt Jaga

Haravlelya Vastuhi Sapdu Shaktat,
Pan, Ekch Goshta Ashi Aahe Ki Ji,
Ekda Hatatun Nisatali Ki,
Kontyahi Upayane Punha Milu Shakat Nahi..
Aani Ti Aste.. “Aaple Aayushya”..
Mhanunach, Mansokt Jaga!!!