Tag: Harya: Tu Tichyasathi Daru Sodlis Vhay Na?

Harya: Tu Tichyasathi Daru Sodlis Vhay Na?

Harya: Tu Tichyasathi Daru Sodlis Vhay Na? Image

Harya: Tu Tichyasathi Daru Sodlis Vhay Na?
Narya: Vhay!
Harya: RMD?
Narya: Tye Bi!
Harya: Tambakhu?
Narya: Vhay Tye Bi!
Harya: Mag Tichyasang Lagin Ka Nahi Kele?
Narya: Leka Itka Sudharlo Ki Tichyapeksha Bhari Porgi Katli…