Tag: Hokar Dyaycha Ki Nakar He Tu Tharav

Mi Tujhyavar Shevat Paryant Prem Karen

Dear,
Hokar Dyaycha Ki Nakar He Tu Tharav,
Baki Prem Tar Mi Tujhyavar Shevat Paryant Karen…