Tag: Hrudyat Khup Jaga Hoti

Kahi Jananna Dokyat Basayla Aavadte

Hrudyat Khup Jaga Hoti,
Pan Kay Karnar,
Kahi Jananna Dokyat Basayla Jast Aavadte…