Tag: Itkya Javal Raha Ki

Itkya Javal Raha Ki

Itkya Javal Raha Ki,
Naatyat Vishwas Rahil..
Itkya Hi Dur Javu Naka Ki,
Vaat Pahavi Lagel..
Sambandh Theva Naatyat Itka Ki,
Asha Jari Sampali Tari Hi,
Naate Matra Kayam Rahil…

!! Kalji Ghya !!
!! Shubh Ratri !!