Tag: Jab Tak Jeena Tab Tak Sikhna

Anubhav Hi Sarvshreshtha Shikshak Hai

Jab Tak Jeena, Tab Tak Sikhna!
Yani Anubhav Hi
Jagat Me Sarvshreshtha Shikshak Hai…