Tag: Jag Nehmi Mhante

Konihi Sarvgun Sampann Nasto

Jag Nehmi Mhante,
Changle Lok Shodha Aani,
Vait Lokana Soda..
Pan Bhagwan Shreekrushna Mhantat,
Lokanmadhe Changle Shodha Va,
Vait Durlkshit Kara Karan,
Konihi Sarvgun Sampann
Janmala Yet Nahi!