Tag: Jagat Dhadas Kelyashivai Konalach Yesh Milat Nahi Karan..

Jyachyat Himmat Tyalach Kimmat

Jagat Dhadas Kelyashivay
Konalach Yash Milat Nahi Karan..
Jyachyat Himmat
Tyalach Kimmat…