Tag: Jagatali Sarvaat Mothi Vedna Mhanje

Aathvan Ek Sarvat Mothi Vedna

Jagatali Sarvaat Mothi Vedna Mhanje,
Aathvan…
Karan Visratahi Yet Nahi,
Ani Tya Vyaktila,
Parat Deta Hi Yet Nahi…