Tag: Jagatil Pratyek Goshta Thokar Laglyavar Tutate

Yash Thokar Khavunach Milte

Jagatil Pratyek Goshta Thokar Laglyavar Tutate,
Parantu Ekmev Yash Hi Ashi Goshta Aahe,
Ji Khup Vela Thokar Khallyavar Milte…
Shubh Sakal!