Tag: Jar Ekhadi Vyakti Satat Sad Post Upload Karat Asel.

Koni Sad Post Upload Karat Asel Tar

Jar Ekhadi Vyakti Satat
Sad Post Upload Karat Asel.
Tar Ti Vyakti Pagal
Kivha Devdas Naste.
Khare Prem Karnyachi,
Aayushyabharachi Ti Siksha Aste…