Tag: Jar Khare Prem Asel

Jar Khare Prem Asel Tar

Jar Khare Prem Asel
Tar Dursa Konta
Vyakti Aavdat Nahi..
Aavadlach Tar Te Khare
Love Nahi…