Tag: Jar Mi Tujhi Vaat Pahat

Mi Tujhi Vaat Pahat Baslo Aahe

Jar Mi Tujhi Vaat Pahat
Baslo Aahe Tar
Hyacha Arth Asa Nahi Ki,
Majhyakade Kahich Kaam Nahiye..
Hyacha Arth Asa Ki,
Majhe Kontehi Kaam
Tujhyapeksha Mahatvache Nahiye…