Tag: Jar Tumche Dole Changle Astil Tar

Jar Tumchi Jeebh God Asel Tar

Jar Tumche Dole Changle Astil Tar,
Tumhi Hya Jagachya Premat Padal..
Pan Jar Tumchi Jeebh God Asel Tar,
He Sampurn Jag Tumchya Premat Padel…