Tag: Jeevan Ek Ganit Aahe

Jeevan Ek Ganit Aahe

Jeevan Ek Ganit Aahe,
Tyat Mitrana Milvave,
Shatruna Vaja Karave,
Sukhana Gunave,
Aani Dukhana Bhagave,
Urlelya Bakit Aanadi Jeevan Jagave…