Tag: Jeevnachya Eka Valnavar

Tine Ticha Sansaar Thatlay

Jeevnachya Eka Valnavar,
Mi Aathvanincha Bajaar Mandlay…
An Tyachyach Jara Pudhe Tine,
Ticha Sukhi Sansar Thatlay…