Tag: Jeevnachya Vatevar Chaltana

Shevat Paryant Mi Tujhyavarach Prem Karen

Jeevnachya Vatevar Chaltana,
Mi Jagen Athva Maren,
Aayushyachya Shevat Paryant,
Mi Tujhyavarach Prem Karen…
Yala Mhantat,
Jeevapad Prem!