Tag: Jeevnamadhe Ya 5 Goshtina Kadhich Todu Naka

Ya 5 Goshtina Kadhich Todu Naka

Ya 5 Goshtina Kadhich Todu Naka REAL FACT STATUS MARATHI Image

Jeevnamadhe Ya 5 Goshtina Kadhich Todu Naka:
1) Vishwas
2) Vachan
3) Nate
4) Maitri
5) Prem
Karan Ya Goshti
Tutlyavar Awaaj Hot Nahi,
Parantu Vedna Khup Hotat…