Tag: Jeevnat Sukhanche Dukhache Yashache Apyashache

Kuthlyahi Prasangi Thampane Ubhe Raha

Jeevnat, Sukhanche, Dukhache, Yashache, Apyashache, Nirasheche Ase Anek Prasang Yetat,
Pan Vicharancha Bhakkam Paya Asnari Manase Kuthlyahi Prasangi Thampane Ubhi Rahtat…