Tag: Jevha Adchanit Asal Tevha

Aayushyache Suyogya Vyavsthapan

Jevha Adchanit Asal Tevha,
Pramanik Raha..
Jevha Aarthik Paristhiti Changli Asel Tevha,
Sadhe Raha..
Jevha Ekhade Pad Kivha Adhikar Asel Tevha,
Vinayshil Raha..
Jevha Antyant Ragat Asal Tevha,
Agdi Shant Raha..
Yalach Aayushyache “Suyogya Vevsthapan” Ase Mhantat…
*Sundar divsachya Sundar Shubhechha*