Tag: Jevha Tumhi Barobar Asta

Jevha Tumhi Chukta

Jevha Tumhi Barobar Asta
Tevha Kunachya
Lakshat Rahat Nahi…
Pan Jenha Chukta
Tevha Kuni
Tumhala Visrat Nahi…