Tag: Jivapad Japlele Nate

Natyatil Gairsamaj

Jivapad Japlele Nate
Tutnyache Khare
Karan Mhanje,
Gairsamaj!