Tag: Jivapad Prem Kelyavar Kalte Ki Prem Mahnaje Kay Asate

Prem He Moulyavan Asate

Prem He Moulyavan Asate Image

Jivapad Prem Kelyavar Kalte Ki Prem Mahnaje Kay Asate,
Tumhi Prem Konavarhi Kara Pan ,
Jyachyavar Karal Te Agdi Shevat Paryant Kara,
Karan Prem He Moulyavan Asate…