Tag: Jivnat Vel Kashi Hi Aso

Jivnat Vel Kashi Hi Aso

Jivnat Vel Kashi Hi Aso Image

Jivnat Vel Kashi Hi Aso,
Vait Kivha Changli Ti Nakkich Badalte,
Pan Changlya Velet Vaait Kam Karu Naka,
Jene Karun Vait Velet Lok Sodun Jatil…