Tag: Jo Vyakti Khup Bhandne Karunahi Tumhala Manvayachi Kshmata Thevto.

Toch Tumchya Var Jivapad Prem Karto

Jo Vyakti Khup Bhandne Karunahi
Tumhala Manvaychi Kshmata Thevto.
Samjun Ja Ki Toch Vyakti, Tumchya Peksha
Tumchya Var Jivapad Prem Karto…