Tag: Jya Kshani Tumhala Vatel Ki

Ekhade Naate Todnyachi Vel Aali Tar

Ekhade Naate Todnyachi Vel Aali Tar RELATION STATUS MARATHI Image

Jya Kshani Tumhala Vatel Ki,
Ekhade Naate Todnyachi Vel Aali Aahe,
Tya Kshani Aaplya Manala Fakt Hech Vichara Ki,
“He Naate Evdhe Divas Ka Japle…?”